موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع)
بامهر خود سرمایه ای ماندگار بسازید
کمک به موسسه
معرفی نیازمند
موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع)

موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع) نهادی غیر انتفاعی،غیر دولتی، غیر سیاسی و داوطلبانه است که به صورت هیئت امنایی در سال 1388 تاسیس شد که هر دو سال یکبار با برگزاری مجمع عمومی اعضای آن برای مدت دو سال انتخاب می گردند. این سازمان مردم نهاد در تاریخ 1388/6/12 به شماره 328 به ثبت رسید.از اهداف موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع) 1 - تامین مایحتاج خانواده های نیازمندان، کمک هزینه و تهیه لوازم جهیزیه نوعروسان و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان خانواده های تحت پوشش. 2 – کمک هزینه درمان کودکان سرطانی کاشان

کمک شما به موسسه
شما خیر نیک اندیش کمک های غیر نقدی خود را می توانید با حضور در دفتر موسسه و تحویل و رسید دریافت نمایید و کمک های نقدی خود را از طریق اینترنتی و بانکی به حساب های موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع) کاشان واریز نمایید.